Polityka praw autorskich

 
Polityka praw autorskich
 

 

1.
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z redakcją czasopisma „Studia Lednickie” dbają o respektowanie prawa do przestrzegania praw autorskich.
2.
Czasopismo „Studia Lednickie” jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe. Niniejsza polityka obowiązuje od 2018 r.
3.
Czasopismo „Studia Lednickie” jest czasopismem typu Open Access, co oznacza, że wszystkie treści są nieodpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora.
4.
Autor oświadcza, że zgłoszony tekst nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich.
5.
Autor zobowiązany jest ujawnić wkład współautorów, poszczególnych osób trzecich w powstanie artykułu (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
6.
Autor nie zachowuje praw majątkowych (posiada jedynie autorskie prawa osobiste), gdyż udziela licencji wydawcy czasopisma „Studia Lednickie”.
7.
Autor oświadcza, że w artykule nie występują zjawiska: ghostwriting, guest autorship lub honorary authorship.
8.
Autor nieodpłatnie udziela Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Redakcji czasopisma wyłącznej licencji do artykułu w zakresie wszelkich pól eksploatacji.
9.
Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony 99 lat.
10.
Autor artykułu upoważnia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Redakcję czasopisma do udzielania dalszej licencji (sublicencji).
11.
Autor oświadcza, ze zapoznał się z polityką Open Access oraz tekstem umowy wydawniczej [formularz].