Kodeks etyki i nadużyć publikacji

Kodeks etyki i nadużyć publikacji

 

1.

W recenzowanym czasopiśmie naukowym „Studia Lednickie” wydawanym przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przestrzegane są standardy etyki publikacji.

2.

Artykuły, co do których zostanie stwierdzone złamanie obowiązujących standardów etyki będą bezzwłocznie odrzucone w procesie wydawniczym lub usunięte.

3.

Autorowi przysługują do artykułu autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.

Autor oświadcza, że artykuł jest w całości oryginalny, nie był wcześniej publikowany ani rozpowszechniany, ani przedłożony do publikacji w innym miejscu, nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wydawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania.

5.

Autor zobowiązany jest ujawnić wkład współautorów/poszczególnych osób trzecich w powstanie artykułu (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za nieujawnienie wskazanych danych ponosi Autor.

6.

Autor, stwierdzając istotny błąd lub nieścisłość w swojej opublikowanej pracy, jest zobowiązany niezwłoczne powiadomić Redakcję w celu wycofania lub poprawienia pracy.

7.

Autorzy, przesyłając swoje artykuły do Studiów Lednickich, wyrażają zgodę na proces recenzji. Każda przesłana praca jest w pierwszym etapie oceniana przez zespół redakcyjny. Następnie w przypadku tekstów przewidzianych do działów 1. Studia i 2. Materiały i analizy podlega procesowi recenzenckiemu (szczegóły: zasady recenzowania artykułów).

8.

Redakcja zapewnia, że recenzent i autor recenzowanego artykułu nie znają swoich tożsamości (stosujemy zasadę tzw. double-blind peer-review) do czasu wydania artykułu. Recenzenci oceniają rękopisy na podstawie treści bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, obywatelstwo, przekonania religijne lub światopogląd polityczny autorów.

9.

Redakcja zapewnia, że wszystkie informacje związane ze złożonymi manuskryptami będą przechowywane jako poufne przed opublikowaniem.

10.

Redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W wypadku stwierdzenia ww. zjawisk Redakcja udokumentuje te przypadki oraz powiadomi instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.

11.

Zgodnie z kodeksem postępowania Redakcja będzie zgłaszać wszelkie przypadki podejrzenia plagiatu lub duplikowania publikacji.

12.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia złamania przez autorów norm etycznych w zakresie publikowania artykułów Redakcja będzie postępowała zgodnie z procedurami zaproponowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

13.

Publikowane na łamach „Studiów Lednickich” teksty reprezentują opinie autorów i nie odzwierciedlają opinii Redakcji i wydawnictwa.

14.

Nazwy i adresy e-mail przekazywane Redakcji w czasie przesyłania artykułów i na etapie wydawniczym będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, 62-261 Lednogóra.