Kodeks etyki i nadużyć publikacji

Kodeks etyki i nadużyć publikacji / Code of ethics and publication malpractice

 

1.
Wszystkie artykuły nadesłane do publikacji w „Studiach Lednickich” są weryfikowane pod względem ich oryginalności, wartości merytorycznej, standardów etycznych i przydatności.
Przyjęte schematy postępowania według COPE.
2.
Artykuły, co do których zostanie stwierdzone złamanie obowiązujących standardów etyki będą bezzwłocznie odrzucone w procesie wydawniczym lub usunięte.
3.
Autor oświadcza, że artykuł jest w całości oryginalny, nie był wcześniej publikowany ani rozpowszechniany, ani przedłożony do publikacji w innym miejscu, nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wydawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania.
4.
Autor zobowiązany jest ujawnić wkład współautorów/poszczególnych osób trzecich w powstanie artykułu (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za nieujawnienie wskazanych danych ponosi Autor.
5.
Autor, stwierdzając istotny błąd lub nieścisłość w swojej opublikowanej pracy, jest zobowiązany niezwłoczne powiadomić Redakcję w celu wycofania lub poprawienia pracy.
6.
Autorzy, przesyłając swoje artykuły do „Studiów Lednickich”, wyrażają zgodę na proces recenzji. Każda przesłana praca jest w pierwszym etapie oceniana przez zespół redakcyjny. Następnie w przypadku tekstów przewidzianych do działów 1. Studia i 2. Materiały i analizy podlega procesowi recenzenckiemu (szczegóły: zasady recenzowania artykułów).
7.
Redakcja zapewnia, że recenzent i autor recenzowanego artykułu nie znają swoich tożsamości (stosujemy zasadę tzw. double-blind, peer-review) do czasu wydania artykułu. Recenzenci oceniają rękopisy na podstawie treści bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, obywatelstwo, przekonania religijne lub światopogląd polityczny autorów.
8.
Decyzja o redagowaniu i publikowaniu nadesłanych artykułów nie jest uzależniona od polityki rządu, ani od innych instytucji, poza samym czasopismem. Redaktor naczelny ma pełną władzę decyzyjną nad całą zawartością czasopisma i terminem publikacji treści.
9.
Redakcja zapewnia, że wszystkie informacje związane ze złożonymi manuskryptami będą przechowywane jako poufne przed opublikowaniem.
10.
Redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W wypadku stwierdzenia ww. zjawisk Redakcja udokumentuje te przypadki oraz powiadomi instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
11.
Zgodnie z kodeksem postępowania Redakcja będzie zgłaszać wszelkie przypadki podejrzenia plagiatu lub duplikowania publikacji.
In accordance with the code of practice, the Editorial Board will inform about any suspected cases of plagiarism or duplication of the publication.
12.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia złamania przez autorów norm etycznych w zakresie publikowania artykułów Redakcja będzie postępowała zgodnie z procedurami zaproponowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).
13.
Publikowane na łamach „Studiów Lednickich” teksty reprezentują opinie autorów i nie odzwierciedlają opinii Redakcji i wydawnictwa.
Texts published in „Studia Lednickie“ represent the opinions of the authors and do not reflect the opinions of the Editorial Board and the publisher.