Zasady recenzowania artykułów

Zasady recenzowania artykułów

 

 

1.

Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są związani w inny sposób z wydawcą, będących specjalistami z dziedzin, do których tematycznie należą poszczególne artykuły. Procesowi recenzenckiemu podlegają teksty przewidziane do działów: 1. Studia i 2. Materiały i analizy. Lista recenzentów bieżącego tomu zamieszczana jest na stronie redakcyjnej czasopisma oraz na stronie internetowej „Studiów Lednickich”.

 

2.

W wypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż instytucja Autora pracy.

 

3.

Autor recenzowanego tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (stosujemy zasadę tzw. dwustronnie ślepej recenzji ang. double-blind peer-review) do czasu wydania artykułu. Recenzenci oceniają rękopisy na podstawie treści bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, obywatelstwo, przekonania religijne lub światopogląd polityczny autorów.

 

4.

Recenzja ma formę pisemną (wypełniony kwestionariusz recenzencki) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek (Redakcja może też zasięgnąć opinii Rady Naukowej).

 

5.

Recenzent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z ocenianym artykułem.

 

6.

Recenzent jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Redakcji o stwierdzonych naruszeniach praw autorskich i plagiacie po stronie Autora ocenianego artykułu.

 

7.

Recenzent, który czuje się niekompetentny do oceny danego artykułu powinien powiadomić o tym Redakcję.

 

8.

Autor artykułu przyjętego do druku powinien w terminie wyznaczonym przez Redakcję ustosunkować się do treści recenzji, tj. nanieść poprawki lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnił uwag recenzentów.

 

9.

Treść recenzji jest podawana przez Redakcję tylko do wiadomości Autora tekstu. Recenzje i maszynopisy artykułów są archiwizowane i przechowywane w Archiwum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

10.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

 

11.

Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu do druku należy do Redakcji.