O Czasopiśmie

Studia Lednickie to czasopismo naukowe wydawane od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcone szeroko pojmowanej historii i kulturze Polski Piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z kulturą europejską. Prezentowane są tutaj zarówno teksty źródłowe, jak i syntetyczne, zwłaszcza podsumowujące wyniki badań interdyscyplinarnych z zakresu historii, archeologii, etnografii, etnologii, historii sztuki, antropologii, a także związanych z nimi nauk przyrodniczych i fizyko-chemicznych.

Pierwszym redaktorem czasopisma była prof. dr hab. Zofia Kurnatowska. Pierwotnie pismo ukazywało się jako wydawnictwo zwarte (seria wydawnicza), a od 2004 roku zmienione zostało na czasopismo – rocznik. Obecnie Studia Lednickie ukazują się w dwóch wersjach – drukowanej (podstawowej, referencyjnej; ISSN 0860-7893; formatB5, okładka miękka) oraz elektronicznej (eISSN 2353-7906). Wersja elektroniczna jest dostępnana stronie internetowej Muzeum Pierwszych na Lednicy pod adresem www.studialednickie.pl i na stornie internetowej Bazhum pod adresem www.bazhum.muzhp.pl/czasopismo/344/.

Teksty są publikowane w pięciu działach: studia, materiały i analizy, recenzje, polemiki i dyskusje oraz komunikaty naukowe. Uzupełnieniem jest szósty dział pt. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którym prezentowane są wydarzenia z życia Muzeum, nabytki oraz polska i europejska bibliografia poświęcona badaniom nad Ostrowem Lednickim, Gieczem, Grzybowem i Radzimiem.

Zamieszczane w Studiach Lednickich teksty są publikowane w języku polskim (ze streszczeniami w języku angielskim, we wcześniejszych tomach w języku niemieckim) oraz w językach konferencyjnych. Studia Lednickie znajdują się w wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, pozycja na liście nr 2515). Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest obecnie 6 punktów.

Artykuły publikowane w Studiach Lednickich są indeksowane w wykazach bibliograficznych POL-index i Index Copernicus oraz zamieszczane w elektronicznych i ogólnodostępnych repozytoriach CEJSH, CEON, BazHum.