O Czasopiśmie

Studia Lednickie to recenzowane czasopismo naukowe, o ogólnopolskim zasięgu (podlegające umiędzynarodowieniu), wydawane od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcone szeroko pojmowanej historii i kulturze Polski Piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z kulturą europejską. Prezentowane są tutaj zarówno teksty źródłowe, jak i syntetyczne, zwłaszcza podsumowujące wyniki badań interdyscyplinarnych z zakresu historii, archeologii, etnografii, etnologii, historii sztuki, antropologii, a także związanych z nimi nauk przyrodniczych i fizyko-chemicznych.

 

Pierwszym redaktorem czasopisma była prof. dr hab. Zofia Kurnatowska. Pierwotnie pismo ukazywało się jako wydawnictwo zwarte (seria wydawnicza), a od 2004 roku zostało zmienione na czasopismo. Obecnie Studia Lednickie (DOI 10.34698/sl), otwarte na teksty autorów z zewnątrz oraz badaczy z różnych instytucji polskich i zagranicznych, ukazują się corocznie w dwóch wersjach – drukowanej (podstawowej, referencyjnej; ISSN 0860-7893; format B5, okładka miękka) oraz elektronicznej (eISSN 2353-7906). Wersja elektroniczna jest ogólnodostępna (w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY-ND 4.0) na stronie internetowej czasopisma pod adresem www.studialednickie.pl, w bazach: Bazhum pod adresem http://bazhum.pl/bib/journal/344/, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) pod adresem http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b9d73e4e-f3b3-4439-92c9-c312e82df2cf.

 

Teksty są publikowane w pięciu działach: studia, materiały i analizy, recenzje, polemiki i dyskusje oraz komunikaty naukowe. Uzupełnieniem jest szósty dział pt. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którym prezentowane są wydarzenia z życia Muzeum, konferencje, nabytki czy współpraca z innymi instytucjami oraz polska i europejska bibliografia poświęcona badaniom nad Ostrowem Lednickim, Gieczem, Grzybowem i Radzimiem.

 

Zamieszczane w Studiach Lednickich teksty są publikowane w języku polskim (ze streszczeniami w języku angielskim, we wcześniejszych tomach w języku niemieckim) oraz w językach konferencyjnych.

 

          Artykuły publikowane w Studiach Lednickich są indeksowane w wykazach bibliograficznych Polskiej Bibliografii Naukowej (POL-index) i Index Copernicus (ICI Journals Master List 2020: 76:43), ERIH PLUS  oraz zamieszczane w elektronicznych i ogólnodostępnych (Open Access; Creative Commons CC BY-ND 4.0) repozytoriach CEJSH, CEON, BazHum. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku Autor wydrukowanego w "Studiach Lednickich" artykułu otrzymuje 20 punktów.