Zasady przyjmowania artykułów do druku w Studiach Lednickich

I. Działy czasopisma

 

1. Studia
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie, recenzowanie
2. Materiały i analizy
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie, recenzowanie
3. Recenzje
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
4. Polemiki i dyskusje
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
5. Komunikaty naukowe
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
6. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
6a. Nabytki Muzeum
6b. Z życia Muzeum
6c. Bibliografia do obiektów zabytkowych Muzeum
 

II. Informacje podstawowe

1. Podstawową (pierwotną) wersją Studiów Lednickich jest edycja drukowana/papierowa (w formacie B5), której wersja elektroniczna jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma oraz w ogólnodostępnych (w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY-ND 4.0) repozytoriach CEJSH, CEON, BazHum. Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku Autor wydrukowanego w Studiach Lednickich artykułu otrzymuje 20 punktów.

 

2. Kompletne artykuły do przygotowywanego tomu czasopisma (na następny rok) należy dostarczyć Redakcji do 31 grudnia r

 

oku poprzedzającego tom.

3. Materiały nadsyłane winny spełniać podane niżej wymagania techniczne, a także zawierać dokładne dane Autora: imię i nazwisko, pełną nazwę i adres miejsca pracy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych korekt, uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także wyjaśniania nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W wypadku większych zmian praca będzie przesyłana Autorowi z prośbą o wyjaśnienia, wprowadzenie stosownych korekt itp.

5. Do Redakcji należy przesyłać kompletne artykuły w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email studialednickie@lednica.pl lub przy pomocy bezpłatnych serwisów oferujących przesyłanie dużych plików. Ważne jest odpowiednie nazwanie przesyłanych plików, zwłaszcza w przypadku przesyłania ich w dwóch lub trzech partiach. Dostarczając artykuł do działu 1 i 2 czasopisma, należy przygotować abstrakt, słowa kluczowe i streszczenie.

6. Autor ma obowiązek wskazać Redakcji swoje uwagi odnośnie do sformatowania artykułu na etapie przesyłania artykułu (dotyczy to wszystkich elementów tekstu i ilustracji). Redakcja czasopisma ostatecznie decyduje odnośnie do sformatowania tekstu.

7. Redakcja czasopisma dokonuje pierwszej weryfikacji zgłoszonych do druku tekstów.

8. Redakcja może sprawdzać zgłoszone artykuły pod kontem plagiatu.

9. W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w Studiach Lednickich i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja przestrzega zasad etyki publikacji i nadużyć publikacji. Szczegółowe informacje umieszczono w oświadczeniu dotyczącym etyki publikacji i nadużyć publikacji (zakładka: Oświadczenie dotyczące etyki publikacji i nadużyć publikacji [Publication ethics and publication malpractice statement]).

10. Wydawca czasopisma nie pobiera żadnych opłat od autorów za publikację artykułów.

11. Wydawca zezwala autorom artykułów na deponowanie ich wersji elektrycznych w wybranych przez siebie repozytoriach instytucjonalnych.

12. Wszystkie teksty nadsyłane do Redakcji (do działów 1. Studia i 2. Materiały i analizy) są przekazywane do recenzji specjalistom właściwym dla tematu artykułu. Szczegółowe informacje umieszczono w zasadach recenzowania publikacji (zakładka: zasady recenzowania).

13. Po przyjęciu tekstu do druku zawarta zostanie stosowna umowa wydawnicza między Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Wydawcą) a Autorem tekstu.

14. Pełna wersja elektroniczna (w pliku pdf) Studiów Lednickich jest udostępniana na stronie internetowej czasopisma (www.studialednickie.pl), na stronie internetowej Muzeum Historii Polski, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ICI (Journals Master List 2020: 76.43) i Polskiej Bibliografii Naukowej (POL-index). W ten sposób czasopismo zapewnia otwarty i natychmiastowy dostęp do publikowanych treści, zwiększając globalny rozwój nauki.

 

III. Przygotowanie tekstów

1. Tekst należy przygotować w środowisku Windows (MS Word).

2. Prosimy o przygotowywanie tekstów w 1 bądź 3 osobie liczby pojedynczej (a mnogiej, jeśli jest przynajmniej dwóch autorów) lub w formie bezosobowej.

3. Prosimy stosować jedynie przypisy harwardzkie w tekście i przypisach tj. nawias kwadratowy – nazwisko – rok wydania – dwukropek – numer strony – przecinek – rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. – nawias kwadratowy, np.: [Banaszak 2011: 34, ryc. 3:1] lub jeżeli wymieniamy autora w tekście narracyjnym: Banaszak [2011; 34, ryc. 3:1].

4. Przypisy dolne (z odsyłaczem w tekście) powinny zawierać istotne informacje uzupełniające, a nie stanowić pole do wpisywania kolejnych pozycji bibliograficznych.

5. W oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Spis rycin. W tekście należy zaznaczyć w nawiasie okrągłym odsyłacze do materiału ilustracyjnego (ryc. 1) i pomocniczego (tab. 1) itp.

6. W oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Streszczenie. Streszczenie powinno mieć objętość około 10-20% tekstu i być napisane w języku, w którym został przygotowany artykuł. Jeżeli Autor decyduje się na tłumaczenie streszczenia we własnym zakresie (na język angielski!), to prosimy o również o przetłumaczenie tytułu artykułu oraz podpisów pod tablice, ryciny czy zdjęcia; prosimy także o podanie nazwiska tłumacza pod streszczeniem. Dodatkowo prosimy o zamieszczanie trudniejszych terminów fachowych (w języku angielskim). Artykuły obcojęzyczne wymagają tłumaczenia ww. elementów również na j. polski.

7. Zasady szczegółowe:

a) marginesy – 2,0 cm,

b) czcionka Times New Roman, wyrównanie obustronne,

c) rozmiar: 12 pkt.,

d) odstęp między liniami: 1,15 wiersza,

e) strony bez nagłówków i stopek,

f) wszelkie cytaty winny być zapisywane w cudzysłowie (w przeciwieństwie do cytatów z wywiadów etnograficznych, które zapisujemy kursywą), z podaniem ich źródła.

IV. Materiał ilustracyjny

1. Wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, które umieszczamy w oddzielnym dokumencie.

2. Ryciny należy numerować według kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście.

3. Ryciny zabytków, grobów itp. należy zaopatrzyć w czytelną i proporcjonalną skalę liniową, a poszczególne zabytki oznaczać odpowiedniej wielkości czcionką Arial.

4. Oryginalne mapy, szkice, plany itp. powinny być zorientowane na północ (zasada ta nie dotyczy ilustracji archiwalnych).

5. Objaśnienia do rycin należy umieścić w podpisach do rycin.

6. W wypadku zamieszczania reprodukcji należy przedstawić pisemną zgodę właściciela dzieła na możliwość wykorzystanie reprodukcji i wizerunku właściciela dzieła w artykule do publikacji na łamach czasopisma Studia Lednickie.

7. W podpisie każdej ryciny należy umieścić nazwę i nr stanowiska lub wykorzystywanego obiektu, rodzaj zabytku oraz autora.

8. Fotografie (określane jako ryc.) należy dostarczyć w postaci cyfrowej jako czarno-białe (tryb skala szarości) w formacie TIF, o minimalnej rozdzielczości 600 DPI lub barwne (tryb CMYK) w formacie TIF lub JPG o minimalnej rozdzielczości 300 DPI. Wykresy należy dostarczyć w formie edytowalnych plików źródłowych (np. Excel).

9. Redakcja zaleca stosowanie jednolitego systemu ilustracji graficznych (ryciny, tablice pełnoformatowe, wykresy itp.) jako rycin o ciągłej numeracji (wyłącznie cyframi arabskimi) oraz odrębnego systemu numeracji tabel tekstowych (w tym ew. tabel zawierających elementy grafiki ilustracyjnej); możliwe jest łączenie w rycinach rysunków i fotografii.

10. Podpisy do rycin powinny, poza opisem treści, zawierać nazwiska autora/autorów ilustracji, w tym ew. autorów opracowania elektronicznego, np.: rys. D. Jagłowska (a–b), M. Łomnicki (f–h), fot. M. Jóźwikowska (c-d), i/lub źródeł ilustracji, np.: rys. M. Łomnicki, wg A. Kaszubkiewicza 2000. Podpisów do rycin nie należy kończyć kropkami.

 

V. Bibliografia

1. Wykaz cytowanej literatury musi zawierać zestawienie wszystkich prac i źródeł cytowanych w tekście, podpisach do rycin, tabelach itd., a każda praca umieszczona w bibliografii musi być przynajmniej jeden raz przywołana w tekście, podpisach itd.

2. W bibliografii w pierwszej kolejności należy zamieścić cytowane źródła (rękopiśmienne i publikowane). W zapisie źródeł rękopiśmiennych należy najpierw podać miejsce (nazwę instytucji), w którym obecnie znajduje się dane źródło, nr sygnatury, podać jego nazwę i datę sporządzenia:

 

Źródła rękopiśmienne

 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn.:

AAP, KA 10453, Radzim — wizytacje (1831–1836).

AAP, OA VI 029, Generalia Kościołów — Radzim (1831–1867).

AAP, sygn. ACC 2, Acta vicarii in spiritualibus Johannis de Niepart can. P.et officialis generalis Johannis, canonoci et praepositi S. Spiritus Posnaniensis (1410–1411).

 

W przypadku cytowania źródła drukowanego należy podać jego nazwę, rok wydania, autora tłumaczenia lub wydawcę oraz miejsce wydania:

 

Źródła drukowane

 

Anonim tzw. Gall

2008    Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław–Warszawa–Kraków.

KDW

1877    Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań.

ZSW

1902    Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich, t. I, z. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków [w:] tenże, Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. VI, z. 1.

 

3. Zapis bibliograficzny zawierać musi tytuł cytowanej pracy w pełnej wersji zawartej na karcie tytułowej książki lub na pierwszej stronie artykułu.

4. Tytuły cytowanych druków, zwłaszcza czasopism i serii wydawniczych, należy pisać każdorazowo w pełnym brzmieniu; z wyjątkiem tytułów, których wykaz wraz ze stosowanymi przez Redakcję skrótami umieszczony jest w każdym tomie Studiów Lednickich i na stronie internetowej czasopisma. Autor może wprowadzić skróty dotąd niestosowane w czasopiśmie; należy wówczas podać oficjalny skrót wraz z jego rozwinięciem.

5. Tytuły czasopism należy pisać czcionką o kroju normalnym w cudzysłowie, tytuły wydawnictw periodycznych, w tym serii wydawniczych bez cudzysłowu.

6. Wszelka numeracja dotycząca zapisów bibliograficznych musi mieć postać oryginalną, tj. zapisy liczbowe (numery tomów, zeszytów, tablic itp.) należy podawać cyframi arabskimi lub łacińskimi, zgodnie z cytowaną numeracją; w przypadkach, gdy zapis oryginalny ma postać słowną należy podać go cyframi arabskimi.

7. W wypadku czasopism i wydawnictw seryjnych o ciągłej numeracji woluminów należy podać datę (rok) edycji druku (zazwyczaj umieszczoną na karcie tytułowej) oraz, o ile różnią się między sobą, rzeczywistą datę wydania woluminu (zazwyczaj umieszczoną na tzw. stronie redakcyjnej lub w stopce wydawniczej).

8. Prace tego samego autora/autorów wydane w jednym roku należy zestawiać alfabetycznie, ze znacznikami „a”, „b” itd., powtarzając nazwisko autora.

9. Wszelkie prace zbiorowe należy opatrzyć nazwiskiem/nazwiskami redaktorów wydawnictwa, zapis powinien mieć postać:

A.M. Wyrwa (red.)

2009  Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XL lat istnienia (1969–2009), Lednica.

10. Wymagane jest, aby wykaz cytowanych prac (bibliografia) był wykonany w alfabecie łacińskim. W przypadku powoływania się na źródła zapisane np. cyrylicą wymagana jest transliteracja (nie transkrypcja fonetyczna) wg zasad języka artykułu.

11. Literaturę należy zestawiać według poniższego wzoru (bez wcięć, bibliograficzną datę publikacji i jej tytuł należy oddzielić pojedynczym tabulatorem, prace różnych autorów należy oddzielić podwójną interlinią):

Ahlström B., Almer Y., Jonsson K.

1980    Sveriges besittningsmynt, Stockholm.

 

Bartkowiak Z.

2006    Cysterski szlak czy dynastyczne związki? Nowy typ monety znalezionej w Łeknie [w:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M. Wyrwa, t. 6, Terra Palucensis et monasterium in Lokna. XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w łekieńskim kompleksie osadniczym, Warszawa, s. 249–255.

 

Bohdanowicz J.

1987    Regiony Etnograficzne Polski, EtP, T.XXXI/1987, z. 2, s. 161–190.

 

Fryza M.

2000a  O pewnym sposobie przedstawiania rzeczywistości, B SMnWP, nr 2, s. 100–102.

 

Fryza M.

2000b  Problem kolonizacji niemieckiej w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, B SMnWP, nr 2, s. 31–35.

 

Hásková J.

1991    České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum v Praze, „Chaurova sbírka”, Sv. III. Pražské groše (1300–1526), Praha.

 

Kowalski P.

2007    Resztki kultury ludowej [w:] Prze-pisanka. Od estetyki ludowej do popularnej. Katalog wystawy, red. W. Kuligowski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 4–8.

 

Krysztofiak T.

2002    Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gieczu — wyniki prac archeologicznych, WBK, t. I: 2002, s. 3347; również online: http://giecz.pl/index.php?go=krysztofiak_ 2002a [15.00, 21.05.2011].

 

Pelczyk A.

2000    Zagroda z Nowotomyskiego — dwukulturowość Wielkopolski, SL, t. VI, s. 473–474.

Pelczyk A.

2002    Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną, Poznań.

Pelczyk A.

2009    Historia badań etnograficznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969–2009), red. A.M. Wyrwa, s. 171–185.

 

W wypadku cytowania prac dostępnych online z numerem DOI (ang. digital object identifier) na końcu zapisu bibliograficznego należy podać DOI:

Lisowska E.

2017    Bradatica from the Strzelińskie Hills, SpAr, t. 69, s. 409–419. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.017

 

W przypadku cytowania opracowania dostępnego tylko w formie elektronicznej należy podać autora opracowania, datę (rok umieszczenia artykułu), tytuł, nazwę czasopisma, platformy itp., adres dostępu do formy elektronicznej oraz dokładną datę dostępu do cytowanego opracowania:


Kot M.

2015    Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców, Nauka w Polsce, online: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-nalezy-do-urzednikow-i-naukowcow.html [3.06.2019].

VI. Wykaz skrótów stosowanych w czasopiśmie

A

A – Archeologia
AAC – Acta Archaeologica Carpathica
AAP – Acta Archaeologica Pomoranica
AAL – Acta Archaeologica Lodziensia
AB – Archaeologia Baltica
Acta AUL – Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
Acta Or – Acta Ornithologica
Acta UNC.A – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Acta UNC.B – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia
AGd – Archeologia Gdańska
AH – Archaeologia Historica
AHP – Archaeologia Historica Polona, Toruń
AHy – Acta Hydrobiologica
AJPA – American Journal of Physical Anthropology
AMM – Acta Militaria Mediaevalia
AnHy – Annales Hydrobiologica
An.UMCS.SC – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia
AP – Archeologia Polski
APa – Acta Paleobotanica
APH – Acta Poloniae Historica
APol. – Archaeologia Polona
AR – Archeologicke Rozhledy
AS – Acta Scansenologica
ASBP – Acta Societatis Botanicorum Poloniae
AŚL – Archeologia Śląska
AuF – Ausgrabungen und Funde
AŻ – Archeologia Żywa

B

BAR – British Archaeological Reports
BFAP – Biblioteka Fontes Archaeologici Posnaniensis
BfM – Blätter für Münzfreunde
BFnPZ – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
BFnPZ Bi – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Biologiczna
BFnPZ Bo – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Botaniczna
BHS – Biuletyn Historii Sztuki
BHSztiK – Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
BIZMiOZ – Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
BJb – Bonner Jahrbücher
BMB – Berliner Münzblätter
BMiOZ – Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
BMPPP – Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego
BP MAP – Biblioteka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
BSL – Biblioteka Studiów Lednickich
BSMnWP – Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
BzBZ – Beihefte zum Botanischen Zentralblatt

C

CA – Current Anthropology
CNS NS – Commentationes de nummis saeculorum IX–XI qui in Suecia repertisunt. Nova series
ČČH – Česky Časopis Historický
ČMM – Časopis Matice Moravské
ČNM – Časopis Národního Muzea
ČsČH – Československý Časopis Historický
ČSM – Časopis Slezského Muzea
ČVMSO – Časopis Vlastnického Muzejního Spolku Olomuckeho

D

DK – Dawna Kultura

E

EAZ – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift
EJA – European Journal of Archaeology
EP – Ekologia Polski
EtP – Etnografia Polski

F

FA – Folia Archaeologica
FAP – Fontes Archaeologici Posnanienses
FFG – Fragmenta Floristica et Geobotanica
FFMZP – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici
FHA – Folia Historiae Artium
FHB – Folia Historica Bohemica
FL – Funeralia Lednickie
FM – Fontes Minores
FP – Fontes Praehistorici
FPP – Folia Praehistorica Posnaniensia

G

G.SiMH – Gniezno. Studia i Materiały Historyczne
GTN Pr KA – Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Archeologicznej
GW – Gospodarka Wodna

H

H – Historica
HBN – Hamburger Beiträge zur Numismatik
HG – Historická geografie
HO – Hasło Ogrodnicze

I

IA – Informator Archeologiczny
IJO – International Journal of Osteoarchaeology
ITM – Internationale Tagungen in Mikulčice

J

JADA – Journal of the American Dental Association
JDR – Journal of Dental Research
JFS – Journal of Forensic Sciences
JGS – Journal of Glass Studies
JHGN – Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzendistrikt zu Bromberg

K

KA –  Komunikaty Archeologiczne
KAGH.G – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia
KAU – Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
KG – Kwartalnik Geograficzny
KH – Kwartalnik Historyczny
KHKM – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
KMP – Kronika Miasta Poznania
KW – Kronika Wielkopolski

L

L – Limnologia
Litomĕřicko – Litomĕřicko. Vlastivĕdný sborník (Muzeum Litomĕřice)
Lud S – Lud Słowiański

Ł

ŁSE – Łódzkie Studia Etnograficzne

M

MA – Materiały Archeologiczne
MB – Monographiae Botanicae
MBLS – Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku
MiPAn – Materiały i Prace Antropologiczne
MKAS – Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej
MPH – Monumenta Poloniae Historica
MSH – Małopolskie Studia Historyczne
MSiW – Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne
MSL – Mons Sancti Laurentii
MSR – Mazowsze Studia Regionalne
MW – Materiały Wczesnośredniowieczne
MZP – Materiały Zachodniopomorskie

N

NČČ – Numismatický Časopis Československý
NDL – Nasze Drzewa Leśne
NfDV – Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit
NiP – Niepodległość i Pamięć
NO – Notatki Ornitologiczne
NP – Notatki Przyrodnicze
NPrz – Nasza Przeszłość
NP SN – Numizmatyka Poznańska Seria Nowa
NPT – Nauka Przyroda Technologie
NS – Numismatický sborník
NSt – Numismatische Studien

O

OchP – Ochrona Przyrody
OchZ – Ochrona Zabytków
OP – Obzor praehistorický

P

PA – Památky archeologické
PAH – Polskie Archiwum Hydrobiologiczne
PAn – Przegląd Antropologiczny
PAr – Przegląd Archeologiczny
PCMM – Prace Centralnego Muzeum Morskiego
PG – Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
PH – Przegląd Historyczny
PiM MAEŁ SA – Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
PiM MAEŁ SNiK – Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska
PMiH – Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny
PoAn – Pomorania Antiqua
POK – Pisma Ojców Kościoła
PP – Památky, přiroda, Život (Muzeum Chmutov)
PPr – Przegląd Przyrodniczy. Wydawnictwo Klubu Przyrodników
PPZ – Przyroda Polski Zachodniej
Pr Geogr IG PAN – Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN
Pr KA PAN OK – Prace Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie
Pr KA PTPN – Prace Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Pr KNH PAN OW – Prace Komisji Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu
Pr ZTR UAM – Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu
PSL – Polska Sztuka Ludowa
PSP – Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
PTPN Pr KA – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Archeologicznej
PTPN Pr KB – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komitetu Biologicznego
PTPN Sp WNSz – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce
PW – Przegląd Wielkopolski
PZ – Przegląd Zachodni

R

RH – Roczniki Historyczne
RMNRS – Roczniki Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
RTPNP – Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
RTPNP Pr KH – Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Prace Komisji Historycznej

S

SbČSZ – Sbornik Československé společností zemépisné
SbNMP – Sbornik Narodního Musea v Praze
SCIV – Studii şi Cercetárii de Istorie Veche
SH – Studia Historyczne
SHe – Studia Heraldyczne
SiAn – Silesia Antiqua
SL – Studia Lednickie
SlA – Slavia Antiqua
SlOc – Slavia Occidentalis
SlovA – Slovenská archeológia
SM – Studia Muzealne
SpAr – Sprawozdania Archeologiczne
SpPAU – Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności
SpPMA – Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego
SpPTPN – Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
SSS – Słownik Starożytności Słowiańskich
StAP – Studia Archaeologica Pomeranica
StDW – Studia do Dziejów Wawelu
StiMDP – Studia i Materiały do Dziejów Pałuk
StiMDWP – Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza
StSS.SD – Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Sectio D
StSS.S – Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Suppl.
StWcz. – Studia Wczesnośredniowieczne
StzDGW – Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
StŹ – Studia Źródłoznawcze

Ś

ŚKK – Średzki Kwartalnik Kulturalny
ŚSpA – Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ŚW – Światowit

V

VAPD – Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku

W

WA – Wiadomości Archeologiczne
WBK – Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
WE – Wiadomości Ekologiczne
WH – Wiadomości Hydrologiczne
WK – Wiadomości Konserwatorskie
WN – Wiadomości Numizmatyczne
WNA – Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne
WSA – Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Z

Z – Ziemia
ZAM – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
ZAP – Zapiski Archeologiczne Poznańskie
ZBA – Zeitschrift der Botanischen Abteilung
ZfA – Zeitschrift für Archäologie
ZfN – Zeitschrift für Numismatik
ZH – Zapiski Historyczne
ZN ARTO – Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn
ZN UAM – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ZN UJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZN UJ PrE – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne
ZN UL – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZN UMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze
ZOW – Z Otchłani Wieków
ZP – Zoologica Poloniae