Zasady przyjmowania artykułów do druku w Studiach Lednickich

I. Działy czasopisma

 

1. Studia
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie, recenzowanie
2. Materiały i analizy
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie, recenzowanie
3. Recenzje
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
4. Polemiki i dyskusje
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
5. Komunikaty naukowe
Przyjmowanie tekstów, zindeksowanie
6. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
6a. Nabytki Muzeum
6b. Z życia Muzeum
6c. Bibliografia do obiektów zabytkowych Muzeum
 

II. Informacje podstawowe

1. Podstawową (pierwotną) wersją Studiów Lednickich jest edycja drukowana/papierowa (w formacie B5), której uzupełnieniem jest wersja internetowa (plik pdf).
2. W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w Studiach Lednickich i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym do każdego artykułu należy przedstawić wkład poszczególnych osób w jego powstanie i źródła finansowania badań. Przekazane Redakcji artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane ani też przedłożone do publikacji w innym miejscu.
3. Po przyjęciu tekstu do druku zawarta zostanie stosowna umowa wydawnicza między Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Wydawcą) a Autorem tekstu.
4. Wszystkie teksty nadsyłane do Redakcji są przekazywane do recenzji specjalistom właściwym dla tematu artykułu. Szczegółowe informacje umieszczono w zasadach recenzowania publikacji (zakładka: zasady recenzowania).
5. Kompletne artykuły do przygotowywanego tomu czasopisma (za dany rok) należy dostarczyć Redakcji do 15 czerwca danego roku.
6. Materiały nadsyłane winny spełniać podane niżej wymagania techniczne, a także zawierać dokładne dane Autora: imię i nazwisko, pełną nazwę i adres miejsca pracy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych korekt, uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także wyjaśniania nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W wypadku większych zmian praca będzie przesyłana Autorowi z prośbą o wyjaśnienia, wprowadzenie stosownych korekt itp.
8. Do Redakcji należy nadsyłać kompletne artykuły w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jednostronny wydruk komputerowy tekstu. Przesyłając artykuł do działu I-II czasopisma, należy przygotować abstrakt, słowa kluczowe i streszczenie.
9. W przypadku dostarczenia Redakcji jednostronnego wydruku komputerowego może on mieć postać zgodną z wyglądem tekstu sugerowanym przez Autora, przy czym decyzja odnośnie do ostatecznego sformatowania tekstu pozostaje w gestii Redakcji. Strony wydruku winny być zaopatrzone w numerację ciągłą (dotyczy to wszystkich elementów tekstu i ilustracji).
10. Redakcja czasopisma dokonuje pierwszej weryfikacji zgłoszonych do druku tekstów.
11. Pełna wersja elektroniczna (pdf) Studiów Lednickich jest udostępniana na stronie internetowej czasopisma (www.studialednickie.pl) i na stronie internetowej Muzeum Historii Polski (www.bazhum.muzhp.pl).

 

III. Przygotowanie tekstów

1. Tekst należy przygotować w środowisku Windows (MS Word).
2. Prosimy o przygotowywanie tekstów w 1 bądź 3 osobie liczby pojedynczej (a mnogiej jeśli jest przynajmniej dwóch autorów) lub w formie bezosobowej.
3. Prosimy stosować jedynie przypisy harwardzkie w tekście i przypisach tj. nawias kwadratowy – nazwisko – rok wydania – dwukropek – numer strony – przecinek – rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. – nawias kwadratowy, np.: [Banaszak 2011: 34, ryc. 3:1] lub jeżeli wymieniamy autora w tekście narracyjnym: Banaszak [2011; 34, ryc. 3:1].
4. Przypisy dolne (z odsyłaczem w tekście) powinny zawierać istotne informacje uzupełniające, a nie stanowić pole do wpisywania kolejnych pozycji bibliograficznych.
5. Prosimy ponumerować strony wydruku.
6. W oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Spis rycin. W tekście należy zaznaczyć w nawiasie okrągłym odsyłacze do materiału ilustracyjnego (ryc. 1) i pomocniczego (tab. 1) itp.
7. W oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Streszczenie. Streszczenie powinno mieć objętość około 10% tekstu, lecz nie przekraczać 2 stron. Jeżeli Autor decyduje się na tłumaczenie streszczenia we własnym zakresie (na język angielski!), to prosimy o również o przetłumaczenie tytułu artykułu oraz podpisów pod tablice, ryciny czy zdjęcia; prosimy także o podanie nazwiska tłumacza pod streszczeniem. Dodatkowo prosimy o zamieszczanie trudniejszych terminów fachowych (w języku angielskim). Artykuły obcojęzyczne wymagają tłumaczenia ww. elementów na j. polski.
8. Zasady szczegółowe:
a) marginesy – 2,0 cm,
b) czcionka Times New Roman, wyrównanie obustronne,
c) rozmiar: 12 pkt.,
d) odstęp między liniami: 1,5 wiersza,
e) strony bez nagłówków i stopek,
f) wszelkie cytaty winny być zapisywane w cudzysłowie (w przeciwieństwie do cytatów z wywiadów etnograficznych, które zapisujemy kursywą), z podaniem ich źródła.

 

IV. Materiał ilustracyjny

1. Wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, które umieszczamy w oddzielnym dokumencie.

2. Ryciny należy numerować tylko według kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście.

3. Ryciny zabytków, grobów itp. należy zaopatrzyć w czytelną i proporcjonalną skalę liniową i poszczególne zabytki oznaczać odpowiedniej wielkości czcionką Arial.

4. Oryginalne mapy, szkice, plany itp. powinny być zorientowane na północ (zasada ta nie dotyczy ilustracji archiwalnych).

5. Objaśnienia do rycin należy umieścić w podpisach do rycin.

6. W przypadku zamieszczania reprodukcji należy przedstawić pisemną zgodę właściciela dzieła na możliwość wykorzystanie reprodukcji i wizerunku właściciela dzieła w artykule do publikacji na łamach czasopisma Studia Lednickie.

7. W podpisie każdej ryciny należy umieścić nazwę i nr stanowiska lub wykorzystywanego obiektu, rodzaj zabytku oraz autora.

8. Fotografie (określane jako ryc.) należy dostarczyć w postaci cyfrowej jako czarno-białe (tryb skala szarości) w formacie TIF, o minimalnej rozdzielczości 600 DPI lub barwne (tryb CMYK) w formacie TIF lub JPG o minimalnej rozdzielczości 300 DPI. Wykresy należy dostarczyć w formie edytowalnych plików źródłowych (np. Excel).

9. Redakcja zaleca stosowanie jednolitego systemu ilustracji graficznych (ryciny, tablice pełnoformatowe, wykresy itp.) jako rycin o ciągłej numeracji (wyłącznie cyframi arabskimi) oraz odrębnego systemu numeracji tabel tekstowych (w tym ew. tabel zawierających elementy grafiki ilustracyjnej); możliwe jest łączenie w rycinach rysunków i fotografii.

10. Podpisy do rycin powinny, poza opisem treści, zawierać nazwiska autora/autorów ilustracji, w tym ew. autorów opracowania elektronicznego, np.: rys. D. Jagłowska (a–b), M. Łomnicki (f–h), fot. M. Jóźwikowska (c-d), i/lub źródeł ilustracji, np.: rys. M. Łomnicki, wg A. Kaszubkiewicza 2000. Podpisów do rycin nie należy kończyć kropkami.

 

V. Bibliografia

1. Wykaz cytowanej literatury zawierać musi zestawienie wszystkich prac i źródeł cytowanych w tekście, podpisach do rycin, tabelach itd., a każda praca umieszczona w bibliografii musi być przynajmniej jeden raz przywołana w tekście, podpisach itd.

2. Zapis bibliograficzny zawierać musi tytuł cytowanej pracy w pełnej wersji zawartej na karcie tytułowej książki lub na pierwszej stronie artykułu.

3. Tytuły cytowanych druków, zwłaszcza czasopism i serii wydawniczych, należy pisać każdorazowo w pełnym brzmieniu; z wyjątkiem tytułów, których wykaz wraz ze stosowanymi przez Redakcję skrótami umieszczony jest w każdym tomie Studiów Lednickich i na stronie internetowej czasopisma. Autor może wprowadzić skróty dotąd niestosowane w czasopiśmie; należy wówczas podać oficjalny skrót wraz z jego rozwinięciem.

4. Tytuły czasopism należy pisać czcionką o kroju normalnym w cudzysłowie, tytuły wydawnictw periodycznych, w tym serii wydawniczych bez cudzysłowu.

5. Wszelka numeracja dotycząca zapisów bibliograficznych musi mieć postać oryginalną, tj. zapisy liczbowe (numery tomów, zeszytów, tablic itp.) należy podawać cyframi arabskimi lub łacińskimi, zgodnie z cytowaną numeracją; w przypadkach, gdy zapis oryginalny ma postać słowną należy podać go cyframi arabskimi.

6. W wypadku czasopism i wydawnictw seryjnych o ciągłej numeracji woluminów należy podać datę (rok) edycji druku (zazwyczaj umieszczoną na karcie tytułowej) oraz, o ile różnią się między sobą, rzeczywistą datę wydania woluminu (zazwyczaj umieszczoną na tzw. stronie redakcyjnej lub w stopce wydawniczej).

7. Prace tego samego autora/autorów wydane w jednym roku należy zestawiać alfabetycznie, ze znacznikami „a”, „b” itd., powtarzając nazwisko autora.

8. Wszelkie prace zbiorowe należy opatrzyć nazwiskiem/nazwiskami redaktorów wydawnictwa, zapis powinien mieć postać:

A.M. Wyrwa (red.)

2009    Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XL lat istnienia (1969-2009), Lednica.

9. Prace w alfabetach niełacińskich należy zapisywać w oryginalnej formie.

10. Literaturę należy zestawiać według poniższego wzoru (bez wcięć, bibliograficzną datę publikacji i jej tytuł należy oddzielić pojedynczym tabulatorem, prace różnych autorów należy oddzielić podwójną interlinią):

Ahlström B., Almer Y., Jonsson K.

1980 Sveriges besittningsmynt, Stockholm.

 

Кирпичников А.Н.

1973 Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. [w:] „Археология СССР. Свод археологических источников”, E1-36, Москва.

 

Bartkowiak Z.

2006 Cysterski szlak czy dynastyczne związki? Nowy typ monety znalezionej w Łeknie [w:] A.M. Wyrwa (red.), Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. 6, Terra Palucensis et monasterium in Lokna. XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w łekieńskim kompleksie osadniczym, Warszawa, s. 249–255.

 

Bohdanowicz J.

1987 Regiony Etnograficzne Polski, EtP, T.XXXI/1987, z. 2, s. 161–190.

 

Fryza M.

2000a O pewnym sposobie przedstawiania rzeczywistości, B SMnWP, nr 2, s. 100–102.

Fryza M.

2000b Problem kolonizacji niemieckiej w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, B SMnWP, nr 2, s. 31–35.

 

Hásková J.

1991 České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum v Praze, „Chaurova sbírka”, Sv. III. Pražské groše (1300–1526), Praha.

 

Kowalski P.

2007 Resztki kultury ludowej [w:] W. Kuligowski (red.), Prze-pisanka. Od estetyki ludowej do popularnej. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 4–8.

 

Krysztofiak T.

2002 Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gieczu – wyniki prac archeologicznych, WBK, t. I: 2002, s. 3347; również w Internecie: http://giecz.pl/index.php?go=krysztofiak_ 2002a (15.00, 21.05.2011 r.).

 

Pelczyk A.

2000 Zagroda z Nowotomyskiego – dwukulturowość Wielkopolski, SL, t. VI, s. 473–474.

Pelczyk A.

2002 Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną, Poznań.

Pelczyk A.

2009 Historia badań etnograficznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969–2009), s. 171–185.

 

VI. Wykaz skrótów stosowanych w czasopiśmie

A

A – Archeologia
AAC – Acta Archaeologica Carpathica
AAP – Acta Archaeologica Pomoranica
AAL – Acta Archaeologica Lodziensia
AB – Archaeologia Baltica
Acta AUL – Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
Acta Or – Acta Ornithologica
Acta UNC.A – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Acta UNC.B – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia
AGd – Archeologia Gdańska
AH – Archaeologia Historica
AHP – Archaeologia Historica Polona, Toruń
AHy – Acta Hydrobiologica
AJPA – American Journal of Physical Anthropology
AMM – Acta Militaria Mediaevalia
AnHy – Annales Hydrobiologica
An.UMCS.SC – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia
AP – Archeologia Polski
APa – Acta Paleobotanica
APH – Acta Poloniae Historica
APol. – Archaeologia Polona
AR – Archeologicke Rozhledy
AS – Acta Scansenologica
ASBP – Acta Societatis Botanicorum Poloniae
AŚL – Archeologia Śląska
AuF – Ausgrabungen und Funde
AŻ – Archeologia Żywa

B

BAR – British Archaeological Reports
BFAP – Biblioteka Fontes Archaeologici Posnaniensis
BfM – Blätter für Münzfreunde
BFnPZ – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
BFnPZ Bi – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Biologiczna
BFnPZ Bo – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Botaniczna
BHS – Biuletyn Historii Sztuki
BHSztiK – Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
BIZMiOZ – Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
BJb – Bonner Jahrbücher
BMB – Berliner Münzblätter
BMiOZ – Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
BMPPP – Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego
BP MAP – Biblioteka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
BSL – Biblioteka Studiów Lednickich
BSMnWP – Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
BzBZ – Beihefte zum Botanischen Zentralblatt

C

CA – Current Anthropology
CNS NS – Commentationes de nummis saeculorum IX–XI qui in Suecia repertisunt. Nova series
ČČH – Česky Časopis Historický
ČMM – Časopis Matice Moravské
ČNM – Časopis Národního Muzea
ČsČH – Československý Časopis Historický
ČSM – Časopis Slezského Muzea
ČVMSO – Časopis Vlastnického Muzejního Spolku Olomuckeho

D

DK – Dawna Kultura

E

EAZ – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift
EJA – European Journal of Archaeology
EP – Ekologia Polski
EtP – Etnografia Polski

F

FA – Folia Archaeologica
FAP – Fontes Archaeologici Posnanienses
FFG – Fragmenta Floristica et Geobotanica
FFMZP – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici
FHA – Folia Historiae Artium
FHB – Folia Historica Bohemica
FL – Funeralia Lednickie
FM – Fontes Minores
FP – Fontes Praehistorici
FPP – Folia Praehistorica Posnaniensia

G

G.SiMH – Gniezno. Studia i Materiały Historyczne
GTN Pr KA – Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Archeologicznej
GW – Gospodarka Wodna

H

H – Historica
HBN – Hamburger Beiträge zur Numismatik
HG – Historická geografie
HO – Hasło Ogrodnicze

I

IA – Informator Archeologiczny
IJO – International Journal of Osteoarchaeology
ITM – Internationale Tagungen in Mikulčice

J

JADA – Journal of the American Dental Association
JDR – Journal of Dental Research
JFS – Journal of Forensic Sciences
JGS – Journal of Glass Studies
JHGN – Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzendistrikt zu Bromberg

K

KA –  Komunikaty Archeologiczne
KAGH.G – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia
KAU – Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
KG – Kwartalnik Geograficzny
KH – Kwartalnik Historyczny
KHKM – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
KMP – Kronika Miasta Poznania
KW – Kronika Wielkopolski

L

L – Limnologia
Litomĕřicko – Litomĕřicko. Vlastivĕdný sborník (Muzeum Litomĕřice)
Lud S – Lud Słowiański

Ł

ŁSE – Łódzkie Studia Etnograficzne

M

MA – Materiały Archeologiczne
MB – Monographiae Botanicae
MBLS – Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku
MiPAn – Materiały i Prace Antropologiczne
MKAS – Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej
MPH – Monumenta Poloniae Historica
MSH – Małopolskie Studia Historyczne
MSiW – Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne
MSL – Mons Sancti Laurentii
MSR – Mazowsze Studia Regionalne
MW – Materiały Wczesnośredniowieczne
MZP – Materiały Zachodniopomorskie

N

NČČ – Numismatický Časopis Československý
NDL – Nasze Drzewa Leśne
NfDV – Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit
NiP – Niepodległość i Pamięć
NO – Notatki Ornitologiczne
NP – Notatki Przyrodnicze
NPrz – Nasza Przeszłość
NP SN – Numizmatyka Poznańska Seria Nowa
NPT – Nauka Przyroda Technologie
NS – Numismatický sborník
NSt – Numismatische Studien

O

OchP – Ochrona Przyrody
OchZ – Ochrona Zabytków
OP – Obzor praehistorický

P

PA – Památky archeologické
PAH – Polskie Archiwum Hydrobiologiczne
PAn – Przegląd Antropologiczny
PAr – Przegląd Archeologiczny
PCMM – Prace Centralnego Muzeum Morskiego
PG – Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
PH – Przegląd Historyczny
PiM MAEŁ SA – Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
PiM MAEŁ SNiK – Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska
PMiH – Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny
PoAn – Pomorania Antiqua
POK – Pisma Ojców Kościoła
PP – Památky, přiroda, Život (Muzeum Chmutov)
PPr – Przegląd Przyrodniczy. Wydawnictwo Klubu Przyrodników
PPZ – Przyroda Polski Zachodniej
Pr Geogr IG PAN – Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN
Pr KA PAN OK – Prace Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie
Pr KA PTPN – Prace Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Pr KNH PAN OW – Prace Komisji Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu
Pr ZTR UAM – Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu
PSL – Polska Sztuka Ludowa
PSP – Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
PTPN Pr KA – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Archeologicznej
PTPN Pr KB – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komitetu Biologicznego
PTPN Sp WNSz – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce
PW – Przegląd Wielkopolski
PZ – Przegląd Zachodni

R

RH – Roczniki Historyczne
RMNRS – Roczniki Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
RTPNP – Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
RTPNP Pr KH – Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Prace Komisji Historycznej

S

SbČSZ – Sbornik Československé společností zemépisné
SbNMP – Sbornik Narodního Musea v Praze
SCIV – Studii şi Cercetárii de Istorie Veche
SH – Studia Historyczne
SHe – Studia Heraldyczne
SiAn – Silesia Antiqua
SL – Studia Lednickie
SlA – Slavia Antiqua
SlOc – Slavia Occidentalis
SlovA – Slovenská archeológia
SM – Studia Muzealne
SpAr – Sprawozdania Archeologiczne
SpPAU – Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności
SpPMA – Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego
SpPTPN – Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
SSS – Słownik Starożytności Słowiańskich
StAP – Studia Archaeologica Pomeranica
StDW – Studia do Dziejów Wawelu
StiMDP – Studia i Materiały do Dziejów Pałuk
StiMDWP – Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza
StSS.SD – Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Sectio D
StSS.S – Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Suppl.
StWcz. – Studia Wczesnośredniowieczne
StzDGW – Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
StŹ – Studia Źródłoznawcze

Ś

ŚKK – Średzki Kwartalnik Kulturalny
ŚSpA – Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ŚW – Światowit

V

VAPD – Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku

W

WA – Wiadomości Archeologiczne
WBK – Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
WE – Wiadomości Ekologiczne
WH – Wiadomości Hydrologiczne
WK – Wiadomości Konserwatorskie
WN – Wiadomości Numizmatyczne
WNA – Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne
WSA – Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Z

Z – Ziemia
ZAM – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
ZAP – Zapiski Archeologiczne Poznańskie
ZBA – Zeitschrift der Botanischen Abteilung
ZfA – Zeitschrift für Archäologie
ZfN – Zeitschrift für Numismatik
ZH – Zapiski Historyczne
ZN ARTO – Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn
ZN UAM – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ZN UJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZN UJ PrE – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne
ZN UL – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZN UMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze
ZOW – Z Otchłani Wieków
ZP – Zoologica Poloniae